gerardkempers.punt.nl
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!
Laatste reacties
Digitaal monument
Geachte weblogbezoeker
 
Gerard Kempers, de samensteller van deze weblog, is op 29 sept. 2005 overleden.
 
Deze omvangrijke weblog met politieke en maatschappelijke beschouwingen vormt een digitaal monument ter herinnering aan Gerard.
 
Op ingezonden reacties zal niet meer worden gereageerd.
 
Met dank voor uw begrip en respect.
 
Laatste artikelen
Hans Res
 
Het hele gedoe rond portefeuillehouder Hans Res lijkt behoorlijk te escaleren. Harry Verzijl was al kritisch in zijn bijdrage op de PvdA site Zuidoost. Maar vandaag heeft hij daar een tekst aan toegevoegd die ik niet anders kan zien als een regelrechte oorlogsverklaring aan het CDA Zuidoost en fractievoorzitter Henk de Boer in het bijzonder.
 
Harry Verzijl Henk de Boer
 
Het is mij volstrekt onduidelijk waarom Harry Verzijl zo op ramkoers ligt. Hij constateert, terecht, een politiek feit (de beroemde bonnetjesaffarie binnen het CDA). Maar reageert, als door een wesp gestoken, op een brief van Henk de Boer waarin kritische vragen worden gesteld aan de fractievoorzitter van de PvdA ( eerlijk gezegd in deze situatie niet echt slim van de CDA-fractie Zuidoost). Maar is het dan wel slim om zo heftig te reageren en eigenlijk een basis te leggen om de coalitie op te blazen. Enige vergelijking met vorig jaar toen Harry Verzijl GroenLinks in de ban deed komt bij mij naar voren.
 
                  PvdA Zuidoost
 
Wat is er aan de hand binnen de PvdA? Op de site las ik ook dat er 24 augustus een extra ledenvergadering is, op verzoek van een aantal leden. Centraal staat daar het functioneren van het afdelingsbestuur. Zijn er weer problemen rond de procedures van kandidaatstelling zoals 4 jaar geleden? Of is de PvdA Zuidoost bezig met een een eigen zelfreinigend proces? Via een speciaal telefoonnummer kunnen leden zich aanmelden voor die vergadering, met opgave van relatie nummer en postcode. Klinkt heel wantrouwend en voorspelt een heftige en emotionele vergadering. De uitkomsten daarvan zullen angstvallig geheim worden gehouden. Maar dat zal niet lang duren, want er zijn genoeg PvdA-ers die (al of niet uit onvrede) naar buiten komen.
Kortom, in tegenstelling tot het weer op dit moment, hebben we te maken met een politiek hete zomer. En dan moet de campagne nog beginnen. Wordt in ieder geval een uitermate interessante campagne. Ik krijg er nu al zin in.
Lees meer...   (1 reactie)
Hans Res, CDA DB-er Zuidoost
 
Gisteren kopte Het Parool "Bijltjesdag voor CDA raadsleden". In de slipstream daarvan staat ook CDA portefeuillehouder Hans Res in Amsterdam Zuidoost ter discussie. Immers, hij heeft als toenmalig fractievoorzitter van het CDA in de centrale stad een riante onkostenvergoeding bedacht en aan zichzelf uitgekeerd. Res was voorzitter en penningmeester van de stichting fractieondersteuning van het CDA. De huidige fractievoorzitter, Lucy Spee, moet van het afdelingsbestuur aftreden omdat men haar verantwoordelijk houdt voor, wat ik dan maar noem, laakbare praktijken. Merkwaardig genoeg ziet het afdelingsbestuur geen reden om het vertrouwen op te zeggen in Hans Res die als fractievoorzitter ook die verantwoordelijkheid had. Sterker nog, de laakbare constructie had bedacht. Zie ook weblog Mart van de Wiel
 
Harry Verzijl, fractievoorzitter PvdA Zuidoost
 
De PvdA fractie Zuidoost heeft bij monde van fractievoorzitter Harry Verzijl het vertrouwen opgezegd in Hans Res en gaat ervan uit dat het CDA Res zal wegsturen dan wel dat Res de eer aan zichzelf houdt. Kortom Hans Res is gewoon exit..
Persoonlijk vind ik dat het allemaal plotseling heel snel gaat. Ik vind dat Res de kans had moeten krijgen om zich in een openbaar debat met de raad te verantwoorden, hoe voorspelbaar de uitkomst van dat debat waarschijnlijk ook zou zijn. Maar die kans had hij moeten krijgen en was het aan hem om daar op in te gaan of niet. Die weg is door de PvdA en VVD, gezien hun ferme uitspraken, afgesloten. De factor tijd zou een rol daarin kunnen spelen maar ook die is niet aanwezig gezien het feit dat PvdA en VVD (zonder CDA?) pas na het zomerreces (in september) met elkaar willen overleggen over de ontstane situatie. We wachten af om in termen van het gelijknamige AT5 programma te spreken.
 
Alex Miedema, jurist en vice fractievoorzitter VVD Zuidoost
 
Overigens biedt het rapport van de "zware" CDA-commissie een interessante verhandeling over de begrippen onregelmatigheid en onrechtmatigheid. De commissie stelt dat het begrip onregelmatigheid geen wettelijke basis heeft, in tegenstelling tot onrechtmatigheid.
Waar heb ik die discussie eerder gehoord?
Tijdens het debat over het rapport van de raadscommissie over het faillissement van Alcides ontspon zich een discussie over het begrip onrechtmatig. Alex Miedema (jurist en vice-fractievoorzitter van de VVD) stelde toen dat er van onrechtmatigheid (juridisch gezien) geen sprake kon zijn maar dat er slechts gesproken kon worden over onregelmatigheden. Welnu, die opvatting van Alex Miedema wordt door de CDA-commissie volledig onderuit gehaald. En kunnen we nu, achteraf, vaststellen dat de opstellers van het Alcides-rapport terecht de term onrechtmatig hebben gebruikt. Om het nog duidelijker te stellen, dat het DB m.b.t. de subsidieverordening onrechtmatig heeft gehandeld. 
Waar zo'n CDA-commissie al niet goed voor is !!!!!! 
 
Lees meer...
Gisteren waren er diverse raadsleden aanwezig in de stadsdeeltent om in debat te gaan met inwoners van Amsterdam Zuidoost.
De weersomstandigheden zijn al enige tijd zo slecht dat het Kwakoeterrein veranderd is in één grote modderpoel en het traditionele voetbaltoenooi meer leek op een waterballet. Zie ook de website van Leefbaar Zuidoost.
 
Foto Henk van de Belt
 
Het debat zelf was van zeer wisselende kwaliteit. Zo had ik mij veel meer voorgesteld van het jongerendebat. In de voorbereidingen waren nogal wat jongeren betrokken maar gisteren waren velen van hen in geen velden of wegen te bekennen. Zelfs de Jongeren Advies Raad (Jarzo) was niet op komen dagen. Een raad die 2 jaar geleden door de raad is ingesteld om gevraagd en ongevraagd adviezen te geven en in contact met jongeren te treden om hun wensen en behoeften te ventileren. Mijn conclusie is dat Jarzo voor geen meter functioneert. Niet alleen omdat ze er gisteren niet bij waren maar ook om te horen van de wel aanwezige jongeren die überhaupt van het bestaan van Jarzo niet wisten.
Duidelijk was wel in het "debat" dat er nog wat schort aan de communicatie tussen de raad en jongeren. Conclusie was dat we niet elkaars taal spreken. Als raad c.q. partijen zullen we daar meer in moeten investeren. Aan de andere kant is het ook zo dat jongeren wel erg op de toer zijn van "wij vragen, u draait maar". Ze willen meer stageplekken, ze willen meer werkgelegenheid. Allemaal heel legitiem, maar het is te kort door de bocht door dan te zeggen dat de raad dat dan maar even moet regelen. Of zoals iemand tegen mij zijn: "De jongeren zijn eigenlijk alleen maar geïnteresseerd in geld en de politiek moet daar dan maar voor zorgen."
De deelraad heeft maar zeer beperkte bevoegdheden (mogelijkheden) om iets te doen. Binnen die mogelijkheden gebeurt er wel wat. Het opzetten van leerwerkbedrijven, afspraken met bedrijfsleven over het aannemen van meer jongeren (zg.contract compliance). Die afspraken zouden uitgebreid moeten worden met bv. stageplekken etc. Kortom doen wat je kunt en duidelijk uitleggen wat je vooral niet kunt. En dat laatste doen we als raad veel te weinig.
 
Foto Henk v.d.Belt
 
Hetzelfde gold voor het bewonersdebat. Hoewel de discussie daar wat levendiger en feller was bleef het toch weer steken in wat algemeenheden over imago in relatie tot de vernieuwing Bijlmermeer. Deelnemers aan zo'n debat zijn dan toch weer de diehards die hun zegje en ongenoegen doorgaans al bij bv. commissievergaderingen ventileren. Maar ze hebben allemaal wel een punt dat de deelraad en het Dagelijks Bestuur heel slecht communiceert over plannen en ontwikkelingen. De onvrede spat ervan af. Vaak terecht, soms niet altijd. Wat ook hier geldt niet het principe: "wij vragen en u draait maar." Wordt er ook vaak in eigen straatjes gedacht zonder de samenhang van het geheel te (willen) zien. Begrijpelijk, want je staat voor je eigen buurt of wijk, en dus zal de deelraad veel meer pro-actief bewoners in een vroeg stadium moeten betrekken zodat ze nog invloed kunnen uitoefenen. Maar dat zou de hele raad dan moeten willen en niet alleen de oppositiepartijen en daar ligt voor mij een cruciaal probleem. De coalitie timmert van tevoren alles dicht en betrokken bewoners hebben het nakijken. De invoering van het dualisme was onder meer bedoeld om de volksvertegenwoordigende rol meer smoel te geven. Dat betekent dat de koud watervrees daarvoor bij een volgende coalitie maar eens moet verdwijnen en de raad daardoor een "vrijere" positie krijgt tegenover het Dagelijks Bestuur dan nu het geval is.
 
Foto Henk v.d.Belt
 
Tenslotte, het was jammer dat de geluidskwaliteit in de tent zeer slecht was waardoor aanwezigen op de "publieke" tribune de debatten maar heel moeilijk konden volgen. Ook het veelvuldig rondzingen van microfoons was uitermate irritant. Vervelend was ook dat tijdens de pauzes de muziek zo hard stond dat je niet fatsoenlijk met mensen kon praten en je heil buiten de tent moest zoeken en zelfs daar was het jezelf overschreeuwen wat ook niet bevordelijk was voor één op één contacten met bewoners en andere belangstellenden. Door dat alles maakte het allemaal een rommelige indruk en kwamen de debatten niet uit de verf. Jammer, want het is een goede zaak dat de stadsdeelraad zich laat zien en horen op manifestaties zoals Kwakoe. Alleen zal dat een volgend keer anders moeten
 
 
Lees meer...
       Ik ben heel erg boos.
 
Ik wilde er in een eerdere log niets over zeggen, maar gisteravond was ik verbijsterd toen ik er achter kwam dat het DB en een select clubje van de raad 's middags hebben zitten dealen met elkaar.
Er is bestuurlijk een groot probleem met de Stichting Samenlevingsopbouw Amsterdam Zuidoost (SSAZ) waarvan het bestuur door de raad is benoemd. Dat was al enigszins tegen het zere been van het DB, die dat soort bevoegdheden liever in eigen hand houdt in plaats af te staan aan de raad.
Onderdeel van de opzet van nieuwe SSAZ is dat het opbouwwerk zou worden samengevoegd met het Multicultureel Participatie Bureau (MP Bureau, ontstaan vanuit het voormalig Zwart Beraad). En u raadt het al. Daar gaat nu de "discussie" over. Een deel van het bestuur dat tegenstanders van het MP Bureau simpelweg aan de kant zet om een regelrechte coup te plegen om de macht en de zeggenschap (over subsidiegelden bv.) naar zich toe te trekken. En daarmee het opbouwwerk volledig onder de ideologie van het MP bureau te scharen. Nu is dat geen bijzonder verschijnsel in Zuidoost. Daar gaat het altijd over macht en vooral zeggenschap over geld.
 
      
 
           Verzijl                      Esajas                      Speear

 
Als (wnd) fractievoorzitters zijn we afgelopen vrijdag en maandag daarover geïnformeerd en hebben we meegedacht om uit de impasse te komen.
Wat schetst dan mijn verbazing als gistermiddag zonder nader overleg de fractievoorzitters van de PvdA, Harry Verzijl, en Emile Esajas (Toekomst 21) en bij toeval passant Rudi Speear (D66) bij het gesprek met het bestuur van de SSAZ aanwezig waren. Andere partijen (zelfs van de coalitie) waren niet uitgenodigd. Een kwalijke zaak. Zo ga je niet met elkaar om. Daarmee desasvoueer je andere partijen. Sterker nog, overtreed je principiële democratische principes.
Maar ik begrijp het wel. De PvdA Zuidoost heeft een geweldig intern probleem. Want één van de bestuursleden (dhr. Tuinfort) die mede de coup heeft gepleegd is een prominent PvdA lid, zij het niet geheel onomstreden binnen diezelfde PvdA ("een notoire racist" zoals ik dat uit prominente PvdA-hoek vernam). En dan moet je als PvdA-fractievoorzitter alle zeilen bijzetten om niet in zwaar weer terecht te komen. Ik ben bang dat het opzetten van een zuidwester (bestaat er eigenlijk ook een zuidooster?) niet veel zal helpen. Hier wordt driftig gedeald om de PvdA uit de wind te houden. Maar als het zo gaat dan kom je waarschijnlijk van een koude kermis thuis.
Om genoemde redenen geef ik nu opening van zaken om duidelijk te maken dat de PvdA niet langer via achterkamertjespolitiek maar alles eventjes kan regelen. Mijn partij doet aan dat soort politieke spelletjes zeker niet mee. Wij gaan voor de inhoud van het opbouwwerk en hebben er geen behoefte aan om de PvdA te verlossen van interne problemen.
Laten we in september daarover maar een fikse politieke discussie voeren en ondertussen geen onomkeerbare besluiten nemen (niet als DB en ook niet als raad). Lijkt mij, politiek gezien, wel zo zuiver. Na het echec van Alcides zitten we niet te wachten op een nieuw debacle.  
Lees meer...
De trom werd weer eens flink geroerd in medialand.
 
Vorige week is er nogal wat commotie ontstaan in Amsterdam Zuidoost over een onderzoeksrapport van het Bongerinstituut over de gevolgen van de sluiting van de tippelzone aan de Theemsweg. Doel van het onderzoek was om te kijken of het sluiten van die zone van invloed is geweest op mogelijke toename van prostitutie elders in de stad.
Commotie ontstond naar aanleiding van berichtgeving in de media dat er in Zuidoost sprake zou zijn van een (redelijk) omvangrijke kinderprostitutie en dat er ook op (redelijk) grote schaal sprake zou zijn van illegale prostitutie.
Dit alles was aanleiding voor Elvira Sweet, stadsdeelvoorzitter Zuidoost, om een bijeenkomst te organiseren voor verontruste ouders en hen te informeren over wat er allemaal precies waar is van al die verhalen.
Gisteravond waren in zeer grote getalen mensen naar de Smeltkroes (CEC gebouw) gekomen om van direct betrokkenen bij het onderzoek te horen wat er aan de hand zou zijn.
 
Onderzoek van het Bongerinstituut.
 
Dirk Korf, hoofdonderzoeker, distantieerde zich onmiddelijk van de berichtgeving in de media (overigens was hij gisteren stelliger in zijn afkeuring van de berichtgeving in de media dan vorige week in een NOVA uitzending). Hij zei geen aanwijzigingen te hebben dat er sprake zou zijn van prostitutie bij extreem jonge kinderen (leeftijden van 11 jaar werden er genoemd). Althans hij was het in zijn onderzoek (veldwerk van bijna een jaar) niet tegengekomen. Wel noemde hij het zorgelijk dat er in de leeftijd van 15-20 jarigen sprake was van betaalde seks. Maar vaak ging dat ook uit, aldus Korf, van de meisjes zelf die op die manier gemakkelijk geld konden verdienen. Ook is er sprake van zogenaamde loverboys die meisjes verleiden met cadeau's en dure kleding en die meisjes vervolgens voor geld laten prostitueren. Korf voegde daar echter aan toe dat dat, hoe verwerpelijk ook, overal in Amsterdam en verder in Nederland voorkomt en dat Zuidoost daar geen uitzonderingspositie, in negatieve zin, inneemt.
 
            Mart radio
 
Het lijkt er dan ook op dat de media één quote uit het rapport (een verslaafde prostitué die zich beklaagd dat jonge meiden de "markt" verzieken door het voor 5 Euro te doen) hebben opgeblazen tot een echte mediahype. Als je het rapport (pagina 53 tot en met 71) leest dan is de conclusie van de media inderdaad niet gerechtvaardigd. En het is dan ook zeer opmerkelijk dat de wethouder zorg centrale stad, Hannah Belliot, gistermiddag op de Surinaamse radiozender Mart ook sprak van 11-jarige meisjes. Volgens onderzoeker Korf zou dat te maken hebben met onderliggende (politieke) tegenstellingen. Tussen wie? Hannah Belliot en Elvira Sweet?
 
Neemt niet weg dat er wel degelijk iets aan de hand is in Zuidoost. Illegale prostitutie is niet te tolereren en al helemaal niet minderjarigen van 15 tot 18 jaar. Daar moeten alle betrokkenen (stadsdeel, politiek, politie, hulpverleners, bureau Jeugdzorg etc. etc) alles uit de kast halen om dat tegen te gaan en te zorgen dat dat wordt uitgeroeid. Maar niet alleen de overheid heeft daarin een belangrijke taak. Uit de, soms emotionele, discussies met aanwezigen werd ook duidelijk dat ouders en verzorgers hun verantwoordelijkheid moeten nemen en scherper moeten toezien op wat hun kinderen uitspoken. Ze aan te spreken als ze 's avonds laat nog op straat rondhangen, ze aan te spreken wanneer ze plotseling dure merkkleding dragen en mobiele telefoons bij zich hebben. Signalen die erop zouden kunnen duiden dat ze bv. in handen zijn gevallen van loverboys. Ook het onderwijs zou wat betreft voorlichting en preventie een nog belangrijkere rol moeten gaan spelen.
Wat ik persoonlijk bemoedigend vond was dat zoveel mensen op deze bijeenkomst waren afgekomen. Zelden heb ik zulke gemotiveerde en betrokken mensen bij elkaar gezien. De boodschap was duidelijk. Iedereen, ook bewoners, ouders, moet zijn/haar verantwoordelijkheid nemen.
 
Hannah Belliot
 
En hopenlijk worden we dan verlost van dit soort vormen van een media-hype die kant noch wal raakt en het stigma (imago) van Zuidoost (de Bijlmer) weer eens onterecht versterkt.
Ook Hannah Belliot zou zich dit moeten aantrekken. Het is niet de eerste keer dat zij een sticker plakt op groeperingen in de Bijlmer. Vorig jaar gebeurde dat ook met haar uitlatingen over de Ghanese gemeenschap toen het ging over de explosieve toename van HIV-geïnfecteerden in Zuidoost.
Dergelijke uitlatingen passen een oud stadsdeelvoorzitter van Zuidoost niet, zeker niet als blijkt dat het veelal gebakken lucht is.
En dames en heren collega's van de pers. Eerst tot tien tellen voordat je op basis van één quote zulke vergaande conclusies trekt. Dat het in Zuidoost een Sodom en Gomorra zou zijn. Waarom niet gekeken naar andere stadsdelen, waarom alleen Zuidoost eruit gepikt?
Persoonlijk vond ik het weer een voorbeeld van iets te gemakkelijk "scoren". 
Of zoals het in de journalistiek heet: een regelrechte canard. 
Lees meer...   (3 reacties)
    De raad in de stadsdeeltent 30 juli.

DE STADSDEELRAAD AMSTERDAM ZUIDOOST OP KWAKOE
 
De stadsdeelraad is benieuwd naar uw mening over leven, wonen en werken in Zuidoost.
 
Voor het eerst in de geschiedenis van Kwakoe zal de stadsdeelraad van Amsterdam Zuidoost aanwezig zijn in de stadsdeeltent. Op zaterdag 30 juli zullen raadsleden in debat gaan met verschillende geledingen uit de samenleving, maar in het afsluitende debat kan iedereen in discussie treden met elkaar en met raadsleden.
 
Dus als u altijd al eens raadsleden flink aan de tand wilde voeren dan het is nu uw kans. Maak van uw hart geen moordkuil maar daag raadsleden uit zich uit te spreken over wat u dwars zit, wat er volgens u moet veranderen, wat er allemaal (nog) beter kan in dit stadsdeel.
 
Debatten en scherpe discussies.
 
Programma:
15.00-16.00 Jongerendebat waar jongeren met elkaar en met raadsleden in discussie gaan over wat hen bezighoudt.
16.00-17.00  Bewonersdebat waar een aantal bewoners met elkaar en met raadsleden in gesprek gaan over thema’s als imago van het stadsdeel; leefbaarheid gekoppeld aan vernieuwing.
17.00-18.00 Een slotdebat tussen alle aanwezigen en deelraadsleden.

Vanaf 18.00 uur kunnen bewoners/aanwezigen in een informele sfeer kennis maken en spreken met de aanwezige raadsleden om bijvoorbeeld over bepaalde onderwerpen nog eens verder na te praten.
 
Het programma van 15.00-18.00 zal rechtstreeks worden uitgezonden door RAZO radio. Naast de debatten is er veel muziek en andere optredens.
 
Dus als u raadsleden het vuur aan de schenen wilt leggen dan moet u zeker komen en vooral deelnemen aan het slotdebat. Maar ook in de eerste twee debatten kunt u uw stem laten horen door uw voor –en afkeuren van de deelnemers aan het debat te onderstrepen met applaus, gejuich of zelfs boegeroep. Waardoor het geen saaie bedoening wordt maar juist levendig, onderhoudend en lekker scherp, zoals het hoort op het Kwakoe festival.
 
ZATERDAG 30 JULI OM 15.00 UUR
IN DE STADSDEELTENT OP HET KWAKOE TERREIN
 
               
Lees meer...   (1 reactie)
Wat te doen als de lift niet meer werkt?
 
Een merkwaardige ervaring gehad vanmiddag. Ging beneden de krant halen en in de lift terug bleef die ergens tussen de 2e en 3e verdieping steken. Geen beweging meer in te krijgen. Daar zit je dan met je goede gedrag. Gelukkig werd er door buren snel gereageerd op het alarm wat ik had ingedrukt. Die hebben de servicemonteur gebeld, maar dat kon wel enige uren duren. Geen prettig vooruitzicht dus waarop ze de brandweer hebben ingeschakeld die mij na enige tijd uit mijn "benarde" positie verlostte. Inmiddels had ik de krant van voren en naar achteren gespeld.
 
De brandweer, daar kan je zeker op vertrouwen.
 
Op zo'n moment besef je hoe belangrijk het is dat mensen elkaar helpen en voor jou actie ondernemen. Ik moest daar aan denken toen ik eenmaal weer met een biertje op mijn balkon zat.
Wat zo is het ook in de politiek. Mensen die figuurlijk vastzitten en geen kant meer uitkunnen en aangewezen zijn op de hulp van anderen, in dit geval de politiek. En moet ik constateren dat je meer kunt vertrouwen op de mannen en vrouwen van de brandweer dan op bepaalde mensen c.q. partijen die als volksvertegenwoordigers gekozen zijn. Gekozen om de belangen van de bewoners te behartigen en als ze vast zitten ze te helpen om ze uit hun benarde positie te bevrijden.
En dan bedoel ik niet dat je als politiek elk individueel probleem maar even moet en kan oplossen. Maar als politiek moet en wil je luisteren naar collectieve belangen van bewoners. Dat versta ik onder participatie. En daar schort het hier in Zuidoost nogal eens aan. Zijn bewoners te vaak een roepende in de woestijn en dendert de trein van verantwoordelijke bestuurders en plannenmakers onverwijld door en is het baanvak beveiligingssysteem ( de bewoners dus) op voorhand uitgeschakeld. Al jaren nemen wij als Leefbaar Zuidoost hier tegen stelling. Zie mijn weblog over Holendrecht.
Als er echt iets mis is kun je dus beter de brandweer waarschuwen dan de politiek. De politiek is niet in staat om brandjes te blussen, laat staan mensen uit een benarde positie te bevrijden.
Reden temeer voor puur lokale partijen straks bij de verkiezingen een positie in te nemen als de lokale politieke brandweer.
Met veel dank aan de mannen van de brandweer Zuidoost (en mijn buren) die mij fantastisch hebben geholpen. Chapeau. 
Lees meer...   (3 reacties)
           Wethouder Mark v.d.Horst
 
Om de zoveel tijd laait de discussie weer op over de (in)efficëntie van het stadsbestuur (gemeenteraad en stadsdeelraden) in Amsterdam. Ruim 2 jaar geleden zette wethouder Mark v.d. Horst de toon voor de discussie door te zeggen dat het wat hem betreft allemaal drastisch minder kon, ja zelfs met de helft minder.
Deze week is er een rapport verschenen waaruit bleek dat het bestuur van Amsterdam op een inefficiënte manier plaats vindt. De centrale stad die maar moeilijk overweg kan met de 14 stadsdelen (de 15e: Westpark kent geen stadsdeelbestuur). De stadsdelen die vinden dat ze te weinig beleidsvrijheid krijgen van de centrale stad. En dan is het cirkeltje rond. De één verwijt de ander dat de pot zwart is.
Vastgesteld kan worden dat het politiek/bestuurlijk in Amsterdam niet op rolletjes verloopt. Maar komt dat doordat er teveel stadsdelen zijn (eerdere conclusie Mark v.d. Horst) of dat de relatie centrale stad en stadsdelen niet goed is geregeld (conclusie rapporten van deze week)?
Ik denk dat de waarheid in het midden ligt. Je kunt je wellicht afvragen of stadsdelen van minder dan bv. 60.000 inwoners wel zo effectief zijn. Maar je kunt je ook afvragen of de sterk sturende rol van de centrale stad (op terreinen als ruimtelijke ordening, veiligheid, verkeer en infrastructuur etc.) bijdraagt aan de bedoeling om, met de instelling van stadsdelen, de politiek/het bestuur dichter bij de mensen te brengen.
 
        Minder stadsdelen?
 
Ik zou de discussie een andere wending willen geven. De huidige structuur (gemeente met stadsdelen formeel als adviescommissies) van top-down willen veranderen in bottom-up. In mijn optiek betekent dat dat het primaat van de politieke besluitvorming ligt bij de stadsdelen. Kiezers kiezen hun vertegenwoordigers in de stadsdelen. Daar ligt ook hun directe belang. Stadsdelen krijgen in die opzet ook meer bevoegdheden dan tot nu toe. En in navolging van de Eerste Kamer zouden de stadsdelen dan, via getrapte verkiezingen, de gemeenteraad moeten kiezen. Waarbij de gemeenteraad dan niet meer is dan een controlerend orgaan met een aantal specifieke deelraadoverstijgende bevoegdheden zoals bv. de Noord-Zuidlijn, de haven, Schiphol, regionale economische ontwikkelingen etc.). Zaken als ruimtelijke ontwikkeling, armoedebeleid, arbeidsmarktbeleid, veiligheid etc. zou je over moeten laten aan de stadsdelen met de centrale stad als coördinator.
Ik kan mij dan ook best voorstellen dat je dan met minder stadsdelen uitkunt. Een minimum van 60.000 inwoners per stadsdeel lijkt mij reeël.
En de vraag van de kwaliteit van deelraadsleden. Dat lijkt mij een verantwoordelijkheid van deelnemende partijen. Op het moment dat de gemeenteraad een terughoudender rol krijgt zal het potentieel goede kandidaten voor deelraden stijgen. 
Formeel kan het allemaal niet volgens de gemeentewet, ik weet het. Maar het lijkt mij de moeite waard om die discussie te voeren en de landelijke politiek te overtuigen van het feit dat op dit punt aanpassingen van de gemeentewet (voor grote steden) wenselijk zijn. 
Maar ik vrees dat gevestigde partijen dat niet willen omdat de lokale invloed (lees lokale partijen) dan misschien wel eens te groot zou kunnen zijn en dus ten koste gaat van hun jarenlange opgebouwde macht.
Lees meer...
 
 
Gisteren eerst een bijeenkomst van de kunstcommissie die adviseert over kunstwerken voor het nieuwe stadsdeelkantoor. Samen met Jenny van Dalen, Mala Eckhardt en Henk de Boer mocht ik mede adviseren over kunst in de raadzaal. Daarvoor hebben we een aantal overlegsessies gehad wat uiteindelijk is uitgemond in een opdrachtbeschrijving. Gisteren moesten wij de keuze maken voor de kunstenaar die de opdracht moet gaan uitvoeren. Er was een shortlist van 6 kandidaten waarvan wij werk hebben bekeken en besproken. Uiteindelijk kwamen we uit op Jennifer Tee, een Zuidoost kunstenares, die de commissie met name aansprak vanwege haar ruimtelijke manier van werken. Omdat we gekozen hadden voor kunst op de wand voor de stoelenopslag met een uitwaaiering naar het plafond c.q. de vloer denken we dat zij het meest geschikt is om een visueel ruimtelijk concept te ontwikkelen.
 
             Commissie ROVB
 
 
Na de bijeenkomst van de kunstcommissie met collega Jenny van Dalen een hapje gegeten in een Chinees/Surinaams restaurant in de Amsterdamse Poort. Om vervolgens de verleiding niet te kunnen weerstaan om toch nog even te kijken bij de commissie Ruimtelijke Ordening Verkeer en Beheer (ROVB) waar we beiden geen deel van uitmaken. Belangrijk agendapunt was de structuurvisie 2020 (zie mijn weblog van gisteren) De vergadering was nogal hectisch en soms chaotisch. Ik heb het einde niet meegemaakt, maar dit agendapunt is maar ten dele behandeld en zal in een later stadium worden voortgezet.
Wat mij opviel was de bijdrage van de PvdA op dit punt. Anders dan we tot dusver gewend waren was de PvdA fractie bij monde van Harry Verzijl nogal genuanceerd en werden de woorden uitermate zorgvuldig gekozen. Hetgeen mij doet concluderen dat t.a.v. ruimtelijke ontwikkeling de PvdA enigszins is gaan "schuiven" en eerst verschillende onderzoeken wil afwachten alvorens definitieve standpunten in te nemen. Een opstelling die ons verheugd. Op basis van deugdelijke onderzoeken kijken wat moet, wat kan en wat wenselijk is en niet van tevoren de zaak dicht timmeren. Mag ik dat voortschrijdend inzicht van de PvdA noemen? Zie ook weblog 31-05-05 Of is het een politiek slim spel (Holendrecht en de Stuctuurvisie) om nu op dit moment genuanceerd te zijn en niet het achterste van je tong te laten zien (vanwege aankomende verkiezingen) om na 07 maart 2006 weer gewoon op de oude, arrogante, voet door te gaan? Ik mag het niet hopen, maar de PvdA kennende vrees ik het ergste.
 
                       De Kandelaar
 
Vanmiddag is de eerste paal geslagen voor het gebouw "De Kandelaar" dat verrijst voor het CEC gebouw in Ganzenhoef. Een aantal partners (waaronder het stadsdeel) heeft na jaren duwen en trekken dit project, waar o.a. een 15-tal kerken onderdak krijgen, voor elkaar gekregen. Een concept wat uniek is voor Nederland hetgeen kennelijk reden was voor het NOS-journaal om daar uitgebreid aandacht aan te besteden. Met veel muziek, toespraken, hapjes en drankjes werd dit feestelijk gevierd.
Lees meer...
 
Zomerreces. Tijd om stukken op te ruimen.

Het einde komt in zicht. Het zomerreces is aanstaande. Vrijwel iedereen loopt op zijn/haar tandvlees. Nog een week en dan is het voor even einde oefening voor wat betreft raad en commissievergaderingen. Vanavond nog een commissie Ruimtelijke Ordening Verkeer en Beheer (ROVB) en volgende week de laatste raadsvergadering. Het DB is er veel aan gelegen om nog voor het reces een aantal zaken door te drukken (want na het reces breekt natuurlijk de verkiezingskoorts uit). Zoals de structuurvisie 2020 waarin allerlei ruimtelijke scenario’s worden gepresenteerd. Een prachtig boekwerk met tekeningen en foto’s die ons moet geloven dat het allemaal de kant uitmoet zoals de nota aangeeft. Eigenlijk gaat het, volgens mij, er alleen maar om dat er extra woningen gebouwd moeten worden (opdracht van de centrale stad). Daar omheen componeer je dan een mooie nota (met veel illustraties) en voor de argeloze lezer lijkt het dan allemaal al heel wat.

 
  Niet bouwen aan de Zuidoever Gaasperplas.

Ik ben niet tegen het bouwen van extra woningen maar wil mij niet bij voorbaat vastpinnen op locaties. Zoals de zuidoever Gaasperplas waar ik grote bezwaren tegen heb. Ik zie het gebied Gaasperpark/Gaasperplas als een uniek recreatiegebied (Gaasperplaspark) voor bewoners uit Zuidoost en mensen uit de regio. Waarbij bv. horecavoorzieningen op een menselijke schaal niet uitgesloten moeten worden. Andere locaties voor woningbouw zoals het gebied bij het AMC en mogelijk het Centraal Park zouden bespreekbaar kunnen zijn. Maar dan wel in samenhang met andere mogelijkheden. Zo zijn er nogal wat onzekerheden in de plannen. Zoals de overkapping van de Gaasperdammerweg waar dan ruimte zou kunnen ontstaan voor 1.000 tot 1.500 woningen. Die overkapping is absoluut geen gelopen race vanwege de enorme kosten die het met zich meebrengt. Als dat niet door zou gaan waar gaan we dan substantieel bouwen: in de Gemeenschapspolder?
Kortom, wat mij betreft is de structuurvisie niet meer dan een richtinggevend document. Niet meer en niet minder. Hetgeen betekent dat deze structuurvisie, in mijn visie, dus geen kaderstellend stuk is waar allerlei, onomkeerbare, uitvoeringsbesluiten aan worden opgehangen. Veel moet er nog onderzocht worden. Op basis van die onderzoeken moeten er de komende jaren besluiten worden genomen. Waarbij ik op voorhand uitspreek dat de raad alleen maar deugdelijke besluiten kan nemen als plannen op een serieuze manier worden gecommuniceerd met betrokkenen (bewoners, bedrijven en instellingen) gericht op een zo’n groot mogelijk draagvlak in de Zuidoost samenleving.

            

Deze week verder nog allerlei andere zaken. Zoals voor mij vanmiddag een bijeenkomst van de kunstcommissie die een keuze moet maken voor kunst in de raadszaal van het nieuwe Stadsdeelkantoor. Woensdag de eerste paal van het verenigingsgebouw “De Kandelaar” waar zo’n 15 kerkgenootschappen een plek zullen krijgen. Donderdag een bijeenkomst bij Swazoom ( de nieuwe welzijnsorganisatie) die “feestelijk” terugbikt over het afgelopen jaar. En tenslotte vrijdag de traditionele BBQ van de Stida debating club.
 
                 

En na 12 juli rust? Ik hoop het een beetje maar dan breekt het Kwakoefestival weer in alle hevigheid los.
En verder weet je het nooit in Amsterdam Zuidoost. Op het moment dat je denkt dat het allemaal rustig is kan zomaar weer de pleuris uitbreken. We zullen het zien.

 
Lees meer...
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl